LOGO

Aktualne nabory wniosków

Lut
11

Chrońmy zabytki

21-02-11-kosciol-kostki-pila-1.jpg

Samorząd województwa wielkopolskiego w 2021 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 000 000 złotych. O dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego.

Dotacja może zostać udzielona do wysokości 70% ogółu nakładów na prace lub roboty, ale w uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, może być udzielona dotacja do wysokości 100% nakładów.

Podstawą ubiegania się o dotację będzie oczywiście prawidłowo złożony wniosek wraz z kompletem załączników. Wnioski można składać osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do 1 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Szczegóły i dokumenty do pobrania TUTAJ.