admin_template

Aktualne nabory wniosków

Mar
19

22 EDYCJA Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

162297731-477850346736136-90991622810353.jpg
160247680-1370866253272577-1399707068724.jpg
dzialania-proekologiczne-i-prokulturowe-.png

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna, XXII edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie       (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe          i jednostki pomocnicze gminy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

Kategoria  II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

 

Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

Do Konkursu może być zgłoszony projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej 31 maja (każdego roku kolejnej edycji Konkursu) i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji Konkursu.

Zgłoszony projekt nie może być nagrodzony w zakończonych już edycjach Konkursu, nie może być kontynuacją projektu nagrodzonego w zakończonych już edycjach Konkursu, a także nie może być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz innych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków:

  1.        Budżetu Województwa Wielkopolskiego;
  2.        Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nagrody w kategorii działań proekologicznych będą sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Poznaniu.

 

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek - zgłoszenie do konkursu” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXII edycji Konkursu upływa
z dniem 31 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Regulaminie Konkursu         oraz „Wniosku - zgłoszenie do konkursu”.

Wszystkie dokumenty związane z wnioskiem nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich tj. innych niż wnioskodawca i jego przedstawiciele.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku do promocji działań proekologicznych
i prokulturowych przez Województwo Wielkopolskie, bez ograniczeń czasowych.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie (na różnych polach eksploatacji) materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach tego Konkursu.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

 

Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

Lub

Karolina Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: karolina.jedro@umww.pl