admin_template

Sport i Turystyka

Kwi
04

Sport w specustawie

20-04-04-tarcza-sport.png

Pandemia koronawirusa dotyka właściwie każdej dziedziny życia. Świat sportu również nie jest od niej wolny. Minister sportu zaproponowała uwzględnienie w specustawie z 31 marca tego roku regulacji dotyczących obszaru związanego z kulturą fizyczną.

PRZEDŁUŻENIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH

Regulacja umożliwia przedłużenie terminu stypendiów sportowych dla sportowców, którzy podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie mogli brać udziału w zawodach sportowych (np. z powodu przełożenia igrzysk olimpijskich) oraz wyłączenie konieczności pozbawienia stypendium sportowego w przypadku braku realizacji szkolenia sportowego wywołanego wprowadzanymi ograniczeniami.
 

UMOŻLIWIENIE ROZLICZENIA DODATKOWYCH WYDATKÓW W ZAWARTYCH PRZEZ MINISTRA SPORTU UMOWACH DOTACYJNYCH Rozwiązanie umożliwia wypłatę kosztów pośrednich zadania (np. kosztów wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, mediów itp.) wykonawcom zadań publicznych w przypadku ich częściowego niezrealizowania z uwagi na wystąpienie w trakcie ich realizacji stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Umożliwia także zaliczenie dodatkowych wydatków poniesionych w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii do wydatków związanych z realizacją zadań publicznym. Spod regulacji w zakresie uznawania kosztów pośrednich wyłączono przebudowy, remonty i dofinansowania inwestycji obiektów sportowych. Dodatkowo ograniczono ryzyko podwójnego finansowania ze środków publicznych tych samych wydatków (np. wynagrodzeń pracowników).

WALNE ZGROMADZENIA WŁADZ POLSKICH ZWIĄZKÓW SPORTOWYCH I UZUPEŁNIANIE MANDATÓW

Regulacja zapobiega pozbawienia działania władz polskich związków sportowych oraz wprowadza normę, która umożliwia odbywanie walnych zgromadzeń członków albo delegatów polskich związków sportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ZWROT WPŁACONYCH PRZEZ KLIENTÓW ZALICZEK

Przedsiębiorcy mogą zwracać pieniądze klientom w późniejszym terminie – dotyczy również sportu i rekreacji. Tym samym wszystkie uzyskane środki przez organizatorów na wydarzenie sportowe, które się nie odbyło z powodu ogłoszenia stanu epidemii, podlegają zwrotowi w terminie 180 dni od zerwania umowy (żądania zwrotu pieniędzy przez klienta) lub zastępczo organizator może przeznaczyć wpłacone pieniądze na inne wydarzenie, na które, w zamian za nieodbyte, może skorzystać klient (np. odwołane rozgrywki piłki nożnej,

Niezależnie od wskazanych regulacji, w stosunku do tych wszystkich prowadzących działalność związaną z kulturą fizyczną, znajdą również zastosowanie regulacje ogólne dotyczące m.in. świadczenia postojowego, dofinansowania pensji pracownikom i osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenia i o dzieło, zwolnień z ZUS i przepisów dotyczących organizacji pozarządowych.

Więcej informacji : https://www.gov.pl/web/rozwoj