LOGO

Społeczność lokalna

Lip
09

Ponad 4 miliony złotych dla Północnej Wielkopolski

pila1.jpg
pila2.jpg
pila3.jpg

W piątek 9 lipca 2021 roku o godzinie 12:00, w Regionalnym Centrum Kultury w Pile (Pl. Staszica 1, 64-920 Piła), podpisane zostały umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a 4 gminami z północnej wielkopolski. W sumie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do poniższych gmin trafi ponad 3 500 000 złotych!

- Gmina Kaczory - „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej Kaczory- Rzadkowo etap I” – wysokość dofinansowania: 159 606,99 złotych,

- Gmina Piła - „Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI” – wysokość dofinansowania: 1 316 441,32 złotych,

- Gmina Szydłowo - „Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Szydłowo” – wysokość dofinansowania: 746 943,98 złotych,

- Miasto i Gmina Wysoka - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej POSI poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Wysokiej” – wysokość dofinansowania: 1 367 311,18 złotych,

„Cieszę się, że wielkopolskie gminy pozyskują środki europejskie na inwestycje wspierające niskoemisyjność. To ważny element proekologicznych i prośrodowiskowych działań realizowanych w Wielkopolsce i jeden z priorytetów Samorządu Województwa Wielkopolskiego” – Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Umowy podpisali:

Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory,

Krzysztof Szewc – Wiceprezydent Piły,

Tobiasz Wiesiołek - Wójt Gminy Szydłowo,

Artur Kłysz – Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka,

Dodatkowo, w piątkowy poranek, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę z Krzysztofem Jaworskim – Burmistrzem Gminy Trzcianka. Do Trzcianki z tego samego funduszu trafi 498 606,69 złotych na realizację projektu „Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki”.

 

Gmina Kaczory - Głównym celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze gminy Kaczory poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Celem bezpośrednim jest natomiast poprawa poziomu i jakości życia społeczności gminy oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na ww. obszarze, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1,23 tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych - 10 000 osoby/rok

 

Gmina Piła - Celem projektu jest zwiększenie mobilności mieszkańców, a także obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych do atmosfery w centrum Piły, POSI i powiecie pilskim. Efektem realizacji projektu będzie poprawa dostępności komunikacyjnej Piły, wyższa mobilność mieszkańców, a także zwiększenie liczby osób korzystających z rowerów w codziennych podróżach. Rozwiązania techniczne poprawią efektywność transportu rowerowego na terenie POSI, jakość usług transportowych, a także komfort i bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Działania przyczynią się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta dla mieszkańców osiedla Motylewo i POSI oraz jego spójności wewnętrznej. Ponadto zaplanowane działania przyczynią się do powiązań funkcjonalnych pomiędzy gminami POSI.

Projekt przyczyni się również do zmniejszenia oddziaływania systemu transportowego na środowisko oraz zwiększenia atrakcyjności komunikacji rowerowej i publicznej, jako alternatywy dla transportu indywidualnego. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się także do zniwelowania barier architektoniczno-funkcjonalnych, prowadząc do zwiększenia niezależności osób niezmotoryzowanych, a tym samym do ich pełniejszego włączenia w życie zawodowe i społeczne.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 13,16  tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych – 46 738,00 osób/rok

 

Gmina Szydłowo - Głównym celem projektu jest wdrożenie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie Gminy Szydłowo poprzez wzrost funkcjonalności systemu ciągów komunikacji rowerowej. Powyższe przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w gminie. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój zrównoważonego transportu w gminie, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, atrakcyjności i komfortu przemieszczenia się. Korzyścią z realizacji projektu będzie ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w gminie.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1,3 MgeCO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych - 10 162 osoby/rok

 

Miasto i Gmina Wysoka - Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze POSI, gmina Wysoka, wskutek budowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gminy bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. Realizacja założeń dotyczących mobilności pozwoli na zmniejszenie liczby podróży wykonywanych samochodem na rzecz przemieszczania się rowerem lub wybranie innych rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji CO2 oraz zapewniających bezpieczeństwo podróżującym po terenie gminy.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 19,20 tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych - 10 720 osoby/rok

 

Gmina Trzcianka - Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń z sektora transportu. Projekt ma na celu przystosowanie dróg dla rowerów i infrastruktury towarzyszącej do potrzeb komunikacyjnych gminy Trzcianka w ramach popularyzacji mobilności miejskiej. Projekt bezpośrednio przyczyni się do stworzenia infrastruktury dającej możliwość bezpiecznego, komfortowego dostępu do transportu zbiorowego.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze złego stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy Trzcianka. Na terenie gminy nadal występuje deficyt infrastruktury, która przyczyniłaby się do zmiany preferencji kierowców w zakresie zmniejszenia korzystania z samochodów na korzyść rowerów. Mieszkańcy obszarów wiejskich gminy nie mają zapewnionego bezpośredniego i komfortowego dostępu do miasta w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb takich jak wizyta u lekarza, dojazd do szkoły, pracy.

Rezultatami realizacji projektu będą:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 1,54 tony ekwiwalentu CO2/rok

Liczba osób korzystających z wybudowanych dróg rowerowych - 35 000 osoby/rok