LOGO

Klimat

Cze
26

Ochrona przed hałasem

2.png

Programy tworzone są dla dróg i linii kolejowych, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na terenach położonych poza aglomeracjami, tj.:

- dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na rok,

- linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów na rok,

Celem POHów jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego i wskazanie działań naprawczych mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia społeczeństwa. W efekcie realizacja działań wskazanych w POHach powinna doprowadzić do redukcji poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Najważniejszymi działaniami naprawczymi są:

POHy są aktualizowane co najmniej raz na pięć lat. W roku 2018 zostały uchwalone cztery Programy (dwa odcinki autostrady A2 koncesjonowanej przez AW S. A., drogi kolejowe, drogi wojewódzkie i drogi powiatowe z terenu powiatu poznańskiego). Natomiast 24 czerwca br. planuje się uchwalenie trzech programów (odcinek A2 i drogi krajowe zarządzane przez GDDKiA,  miasto Leszno i Miasto Konin).