admin_template

GOSPODARKA

Kwi
24

Proinnowacyjna Wielkopolska

20-04-24-proinnowacyjna-wielkopolska.png

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od lat promuje idee innowacyjnej gospodarki. Dlaczego tak dużo się o tym mówi w ostatnich latach, i dlaczego to tak ważne? Ponieważ poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań budujemy niezależny potencjał własnej gospodarki obejmujący pełen łańcuch wartości - od pomysłu i R&D (ang. research and development, czyli badania i rozwój) po produkt finalny, trafiający na rynki globalne. Inwestując w innowacje kreujemy nowy popyt oraz tworzymy nowe miejsca pracy, zarówno dla wysoko wykwalifikowanej kadry, jak i dla szeregowych pracowników. Innowacyjna gospodarka kreuje popyt na badania, na nowe pomysły do testowania, na sprzęt badawczy, na wyposażenie laboratoriów oraz na warsztaty i zakłady przemysłowe wytwarzające to wyposażenie, a potem, wraz z konkretyzacją pomysłów i produktów na zupełnie nowe gałęzie przemysłu. Potencjał innowacyjny raz stworzony sam się odnawia i powiększa, bo składają się na niego regulacje, które premiują ludzi za kreatywne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w każdej fazie cyklu życia innowacji – od pomysłu po komercyjne wdrożenie. Cykl inwestycyjny jest co prawda długi (w sektorze realnym jest to na pewno 10–15 lat), ale po pewnym czasie, gdy nagromadzi się odpowiednia ilość innowacyjnych klocków układanki, pojawiają się efekty synergii i proces dojrzewania kolejnych innowacji nabiera tempa. Doskonale widać to na przykładzie IT. Tranzystor wymyślono w 1947 roku, obwody scalone jedenaście lat później, pierwszy komputer osobisty powstał w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, iPhone w 2007 roku. „Długi okres” w technologii IT trwa co najwyżej 3 lata, gdyż mniej więcej w takim tempie rodzą się kolejne innowacje. Natomiast w sektorze energii wciąż nie ma przełomowych innowacji. To, czym dysponujemy, jest znane od ponad stu lat.

Od czego zacząć?

Od misji rozwoju (regionu, firm) i przeznaczenia określonych funduszy na ich realizację. Ponieważ innowacji nie można zaplanować, plan rozwoju trzeba zastąpić misją, definiującą kierunek rozwoju (np. zastosowanie technologii wodorowych). Należy przy tym zadbać, by wyasygnowane kwoty nie zostały przeznaczone na finansowanie potrzeb bieżących, które zawsze wydają się pilniejsze i bardziej efektywne, od działań długofalowych.

W edukacji i nauce trzeba zmienić systemy motywacji tak, by promowały pracę zespołową. Trzeba koniecznie odejść od rozliczania innowacyjnych projektów z efektywności finansowej i zastąpić to innymi kryteriami postępu. W nauce na przykład nikt nie rozlicza uczelni z finansowych efektów badań. Liczy się ilość i jakość publikacji, mierzona punktami, przyznawanymi za umieszczenie publikacji w czasopismach naukowych o międzynarodowo uznanej renomie. Pieniądze publiczne powinny trafiać do wyspecjalizowanych instytucji, zamawiających określone prace badawcze, czy wdrożeniowe. Trzeba zadbać o to, by strona zamawiająca zatrudniała ekspertów, którzy w fazie selekcji będą w stanie ocenić, które z projektów wpisują się w misję rozwoju regionu. Inni eksperci, w fazie realizacji muszą czuwać nad tym, czy wykonawcy dokładają wszelkich starań, by osiągnąć zakładane cele. Wysokiej jakości ekspertom trzeba zagwarantować niezależność, aby unikać sytuacji, że to wykonawcy (najczęściej uczelnie), korzystając z przewagi wiedzy, podpowiadają co warto zamawiać. W przypadku firmy, nakłady na innowacje powinny trafić do wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, niezależnej zarówno od produkcji jak i rozwoju biznesu. W firmach potrzebne są systemy wynagradzania, odróżniające usługę świadczenia pracy od kreatywności, premiujące kreatywność oraz chroniące prawa autorskie pracowników do zgłaszanych pomysłów. Trzeba pamiętać o tym, że inwestowanie w innowacje ma charakter długofalowy i wieloprojektowy. Większość projektów nie skończy się komercyjnym sukcesem, co jednak w przypadku tych inwestycji nie oznacza porażki. Wartość ma bowiem zdobyta wiedza i doświadczenie zdobyte z porażki, które przyda się w realizacji kolejnych projektów. W fazie realizacji liczy się umiejętność sukcesywnej selekcji projektów na te, które warto jeszcze kontynuować i te, które należy natychmiast przerwać.

Jak Samorząd Województwa Wielkopolskiego wspiera innowacyjność wielkopolskich przedsiębiorców?

Głównym źródłem finansowania projektów w zakresie podnoszenia innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorstw jest Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Środki na ten cel dysponowane są w ramach Osi priorytetowej I „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” w działaniach:

1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki;

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski;

1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego;

1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Alokacja środków w ramach działania 1.2 wynosiła 64,5 mln EUR, natomiast w ramach działania 1.5 aż 300 mln EUR. Obecnie wykorzystanych jest ponad 90% tej kwoty.

Przy marszałku województwa powołana została Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR30) będąca zespołem opiniotwórczo-doradczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele najważniejszych organizacji samorządu gospodarczego w regionie. Rada zajmuje się problematyką związaną z innowacyjnym rozwojem Wielkopolski, uwzględniając zarówno założenia strategiczne, potencjał naukowo-badawczy, jak i aktualne wydarzenia mogące mieć wpływ na konkurencyjny rozwój regionu. WR30 to zespół ludzi zaangażowanych w budowanie efektywnej sieci wsparcia przedsiębiorczości oraz innowacyjności, a także w kreowanie nowych kierunków rozwoju dla Wielkopolski.

Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie subregionu konińskiego prowadzi Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Obszar ten, ze względu na swoją specyfikę związaną z procesem sprawiedliwej transformacji energetycznej, wymaga specjalnych narzędzi wsparcia ze względu na konieczność zastąpienia schyłkowych i uciążliwych dla środowiska gałęzi gospodarki, jakimi są przemysł wydobywczy i energetyczny oparty na paliwach kopalnych, nowoczesnymi i innowacyjnymi branżami niskoemisyjnymi (np. opartych na wodorze).

Wielkopolskie Obserwatorium Innowacji wdraża, monitoruje i promuje Regionalną Strategię Innowacji (RIS3) – kluczowy dokument opisujący założenia i sposób realizacji wielkopolskiej polityki innowacyjnej. Strategia wyznacza także tzw. inteligentne specjalizacje regionu, czyli wyselekcjonowane dziedziny o największym potencjale innowacyjnym: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne. Centralnym elementem nowego podejścia do realizacji i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji jest Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO). Jest on narzędziem stałego dialogu uczestników regionalnego systemu innowacji pozwalającym na identyfikację, weryfikację i modyfikację priorytetowych obszarów z zakresu innowacji (tzw. inteligentnych specjalizacji) – wykorzystując oddolny proces, w który zaangażowany jest sektor prywatny, świat nauki, instytucje otoczenia biznesu (IOB), organizacje pozarządowe, administracja i opinia publiczna. W ramach procesu funkcjonują  forum i grupy robocze, które spotykają się dwa razy w roku. Podejmowane tematy dotyczą m.in.

  1. prezentacji Centrów Transferu Technologii,
  2. prezentacji Instytutów Naukowych,
  3. prezentacji Przemysł 4.0, projektów na rzecz innowacyjności,
  4. przekazywania informacji o dostępnym wsparciu w aktualnych konkursach WRPO 2014+ i programów krajowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi stały Proces Certyfikacji Inicjatyw Klastrowych. Nabór wniosków jest otwarty, a jego celem jest weryfikacja stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Umożliwi to w przyszłości lepsze dostosowanie instrumentów wsparcia dla klastrów i zbudowanie szerokiej oferty pomocy.

Od 2007 r. realizowany jest konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski”, którego celem jest promocja regionalnych przedsiębiorstw stosujących innowacyjne rozwiązania. Nagroda w konkursie to wyróżnienie dla przedsiębiorstw z Wielkopolski, które stworzyły nowatorskie rozwiązania oraz wdrożyły je w praktyce. Tytuł Laureata Konkursu otrzymuje do 4 przedsiębiorstw, tj. do 3 w kategorii Inteligentne Specjalizacje dla Wielkopolski oraz 1 w kategorii  H₂ Wielkopolska. Nagrody przyznawane są w formie finansowej. Łączna pula wynosi 120 tys. złotych.

W listopadzie 2019 r. zorganizowana została konferencja B+R_UAP – NOWA JAKOŚĆ WSPÓŁPRACY NAUKI Z BIZNESEM, skierowana do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), instytucji otoczenia biznesu oraz przedstawicieli uczelni wyższych. Jej celem było pozyskanie wiedzy na temat programów B+R (prace badawczo-rozwojowe) realizowanych we współpracy z uczelnią i warunków finansowania dla rozwoju przedsiębiorstw, jak również przekazanie wiedzy na temat działalności Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w zakresie designu i projektowania, prowadzonych badań i uzyskanych efektów, które przyczyniają się do podwyższania jakości, konkurencyjności i rozpoznawalności przedsiębiorstw oraz uzyskania własnych wzorów i nowych produktów.

Partnerstwo dla innowacji

Projekt COMPETE IN realizowany w latach 2016-2021 zajmuje się internacjonalizacją małych i średnich przedsiębiorstw. Partnerami projektu są Miasto Reggio Emilia –  Partner Wiodący (Włochy), Instytut Konkurencyjności i Przedsiębiorczości w Walencji (Hiszpania), Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju (Polska), Województwo Wielkopolskie/Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Polska), Rada Okręgu Metropolitalnego Wakefield (Wielka Brytania), Miasto Gӓvle (Szwecja) oraz Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Emilia-Romagna (Włochy). Zadaniem projektu COMPETE IN jest poprawa regionalnej polityki w zakresie internacjonalizacji, z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia terytorialnego, celem wsparcia działalności i zaangażowania MŚP w działania na rynku międzynarodowym. Główne rezultaty projektu koncentrują się wokół poprawy polityki tworzonej przez regiony na rzecz budowy regionalnego systemu internacjonalizacji oraz wspomagania procesów współpracy na poziomie lokalnym wśród wszystkich znaczących interesariuszy, m.in.: małych i średnich przedsiębiorstw, uczelni, Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) czy władz regionów i miast. Innowacyjne podejście angażujące wymienionych wyżej, głównych graczy we współpracujących w ramach projektu regionach, będzie bezpośrednio przekładać się na możliwości wielkopolskich przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji.

Spotkania na temat rynków dla wielkopolskich przedsiębiorców, mające na celu przekazanie jak najszerszej wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej na danych rynkach zagranicznych. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia zarówno finansowe, jak i formalno-prawne.

Fora Eksportowe dla wielkopolskich przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną, których celem jest  wzrost aktywności MŚP na rynkach międzynarodowych oraz dalszy rozwój eksportu, promocja innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich usług oraz produktów, promocja innowacyjnej gospodarki opartej na budowaniu stref wysokiej specjalizacji produktowej i usługowej wśród przedsiębiorców regionu wielkopolskiego oraz nabycie specjalistycznej wiedzy przez uczestników.

Misje naukowo-gospodarcze i wizyty studyjne, których celem jest  oddziaływanie na zwiększenie konkurencyjności regionu, w tym rozwój przedsiębiorstw, m. in. polepszenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, zwiększenie konkurencyjności na rynku globalnym poprzez wzmocnienie know-how, pomoc w nawiązaniu współpracy pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu z Wielkopolski i innych części świata, oddziaływanie na rozwój uczelni wyższych, w tym możliwość współpracy we wspólnych projektach naukowych, promocja studiów anglojęzycznych wśród obcokrajowców, rozszerzenie oferty praktyk studenckich dla studentów wielkopolskich uczelni na uczelniach pozaeuropejskich, a także oddziaływanie na rozwój samorządów lokalnych, w tym wzmocniona promocja terenów inwestycyjnych, zwiększenie świadomości proinwestycyjnej władz lokalnych oraz doboru materiałów promocyjnych.

Projekt „Gospodarna Wielkopolska” realizowany w ramach WRPO, zakładający kompleksowe wspieranie internacjonalizacji wielkopolskiej gospodarki. W ramach projektu podejmowane są działania, które przyczyniają się do wsparcia innowacyjności wielkopolskich przedsiębiorców. Wielkopolskie firmy uczestniczą w targach międzynarodowych, dzięki czemu zdobywają wiedzę o zagranicznych rynkach oraz poznają zwyczaje tamtejszych konsumentów. Przedsiębiorcy wielokrotnie przyznają, że dzięki udziałowi w targach zwiększa się nie tylko sprzedaż ich dotychczasowych produktów, ale także powstają  nowe pomysły biznesowe. Dotychczas w targach wzięło udział 245 przedsiębiorców reprezentujących sektor mikro, małych i średnich firm z różnych specjalności. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował stoiska wystawiennicze na ponad 30 międzynarodowych wydarzeniach targowych, które odbywały się na wszystkich kontynentach. W ramach projektu budowana jest marka naszego województwa w celu podniesienia identyfikacji podmiotów gospodarczych i mieszkańców regionu z marką Wielkopolska. Wdrożony został spójny system identyfikacji wizualnej, która przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności Wielkopolski na arenie międzynarodowej.

Proinnowacyjny samorząd lokalny

Projekt POWER, którego celem jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym. Projekt zakłada podniesienie jakości obsługi inwestora w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego (JST) poprzez objęcie wsparciem z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządzie co najmniej 130 JST z Wielkopolski, z których min. połowa wdroży standard obsługi inwestora dzięki kompleksowej ofercie obejmującej szkolenia podstawowe i warsztaty specjalistyczne z zakresu obsługi inwestora, zarządzania i elektronizacji procesu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz udział w lokalnych sieciach współpracy mających na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora.

Fora Atrakcyjności Inwestycyjnej, których celem jest omówienie bieżących zagadnień związanych z tworzeniem przez JST nowoczesnej oferty inwestycyjnej, przekazanie informacji na temat dostępnych funduszy, czy też sposobów promocji posiadanej oferty inwestycyjnej.  Spotkania stanowią platformę dla biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. To innowacyjne podejście do współpracy z samorządem w obszarze rozwoju instytucjonalnego i gospodarczego.

Budowa popytu i podaży technologii zeroemisyjnych

- strona iw.org.pl - bieżące wiadomości ze świata biznesu i nauki profilowane pod wielkopolskich MŚP (konferencje, warsztaty, szkolenia, misje, spotkania informacyjne)

- h2wielkopolska.pl - domena używana w celu promocji marki H2Wielkopolska, zawierać będzie m.in. portfolia naszych “wodorowych” i niskoemisyjnych firm. Strona będzie tzw. showcase naszych regionalnych możliwości (MŚP, nauka i JST)

- h2lab.pl - domena funkcjonalna - używana w celu promocji połączenia wielkopolskiej nauki i biznesu.

Projekt WRPO 1.4.2 “Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska”

Głównym celem projektu jest budowa Marki H2Wielkopolska - kierunek wodór oraz kompleksowa promocja gospodarcza dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich MŚP na arenie międzynarodowej poprzez stworzenie systemu promocji  i rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki niskoemisyjnej.

Głównymi beneficjentami projektu są MŚP z Wielkopolski, na rzecz których realizowane będzie wsparcie w postaci:

- doradztwa technologicznego w zakresie oceny potencjału by stać się się częścią łańcucha dostaw i wartości gospodarki opartej na wodorze, w tym przeprowadzenie audytów technologicznych, zapewnienie opiekuna technologicznego koordynującego przebieg procesu doradczego,

- analiz dostarczających wiedzy nt. perspektywicznych rynków zagranicznych w obszarze gospodarki opartej na wodorze,

- wsparcia wielkopolskich MŚP w poprawie konkurencyjności gospodarczej poprzez pomoc w ukierunkowaniu MŚP na tworzenie produktów/usług w obszarze całego łańcucha dostaw gospodarki wodorowej oraz branż z nią powiązanych  i ich umiędzynarodowienie,

- udziału w targach branżowych, konferencjach/wizytach w instytucjach  /podmiotach tworzących ekosystem gospodarki wodorowej (Europa, Świat),

- wizyt zagranicznych i spotkań z “kluczowymi graczami” rynku gospodarki nisko- i zeroemisyjnej (Europa, Świat),

- promowania Wielkopolski w wymiarze międzynarodowym, jako regionu wspierającego transformację w kierunku gospodarki nisko- i zeroemisyjnej, poprzez MŚP poszukujących swoich szans biznesowych, w związku z transformacją gospodarczą w kierunku gospodarki nisko- i zeroemisyjnej,

- wystawiania stoiska Wielkopolski, przy udziale wielkopolskich MŚP na międzynarodowych targach branżowych,

- stworzenia międzynarodowej platformy networkingowej w obszarze gospodarki nisko- i zeroemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru, celem (w dłuższej perspektywie) wzrostu dostępu wielkopolskich MŚP do rynków zagranicznych obejmujących cały łańcuch dostaw gospodarki wodorowej oraz branż z nią powiązanych.

Projekt WRPO 1.2 „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I,  w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”

- Szkoła wodorowa - budowa społeczeństwa wodorowego poprzez edukację na poziomie ponadpodstawowym i wyższym w zakresie tematyki wykorzystania technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Zakłada przygotowanie zestawu materiałów dydaktycznych i organizację zajęć przeprowadzanych w dedykowanych tematyce wodorowej miejscach, co ma się przyczynić do wsparcia innowacyjnych metod praktycznego nauczania. Dobrze wykształcone młode pokolenie ma w przyszłości szansę stworzyć podwaliny wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, w tym konkurencyjnego biznesu, na miarę co najmniej europejską.

- Wielkopolska Platforma Wodorowa - zespół skupiający specjalistów, praktyków z obszaru biznesu, nauki, samorządu oraz środowiska obywatelskiego. Wynikiem działalności WPW jest zainicjowanie, wsparcie i rozwój aktywności biznesowej i naukowej w obszarze gospodarki wodorowej. WPW to ponad 40 aktywnych osób z tych środowisk formułujących wspólny głos - wielkopolski wodorowej tj. regionu, który znalazł swoją przewagę konkurencyjną - specjalizuje się w gospodarce wodorowej.

- Dokumenty strategiczne - w ramach projektu przygotowany zostanie zestaw dokumentów stanowiących jeden z elementów podstawy dla zwiększenia aktywności przedsiębiorstw. Posłużą wielkopolskim MŚP jako baza do kształtowania i ukierunkowania prowadzonej lub planowanej do rozpoczęcia przyszłej działalności w sektorze B+R+I. Jednostki naukowe i badawcze także bezpośrednio skorzystają z przygotowanych dokumentów, antycypując możliwe kierunki badań i rozwoju swoich działów/laboratoriów.

- Światowy łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej” – analiza sytuacji światowej wraz ze wskazaniem potencjalnych szans w łańcuchu dostaw i wartości technologii i gospodarki wykorzystującej nowoczesne rozwiązania energetyczne, w tym wodorowe,

- „Szanse dla wielkopolskiej gospodarki w realizacji strategii czysta planeta dla wszystkich”– analiza możliwości biznesowych i technologicznych otwierających się przed wielkopolskimi firmami oraz współpracujących z nimi jednostkami i centrami badawczymi, w związku z kierunkowymi decyzjami UE realizującymi politykę związaną z ideą ochrony klimatu i przeciwdziałania skutkom jego zmian,

- „Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030” – dokument, który opisywać będzie możliwości oraz szanse naszych przedsiębiorstw w realizacji dostaw produktów i usług w gospodarce wodorowej. Dokument będzie obejmował poszczególne elementy łańcucha dostaw i wartości gospodarki wykorzystującej rozwiązania wodorowe, ze wskazaniem, co należy zrobić w krótkim, średnim i długim terminie, w zakresie gospodarki, nauki i otoczenia instytucjonalnego, aby spełnić wizję rozwoju ekosystemu wodorowego w Wielkopolsce.

- Startup Day - wydarzenie będzie służyć ułatwieniu transferu wiedzy oraz umożliwieniu wchodzącym na rynek firmom nawiązanie kontaktów oraz przekazanie niezbędnego know-how młodemu przedsiębiorcy. Startup Day będzie inspirującą platformą do generowania nowych pomysłów biznesowych, wymiany doświadczeń i kontaktów oraz zacieśniania współpracy pomiędzy startupami, dojrzałymi firmami i organizacjami publicznymi, które dostrzegą potrzebę rozwoju gospodarki opartej na wykorzystywaniu wodoru w Wielkopolsce. W skład wydarzenia będą wchodzić spotkania w formacie warsztatów i konferencji skierowanych do młodzieży, firm i ekspertów, zachęcających do rozważenia, założenia lub zmiany modelu biznesowego produktu/usługi na  wpisujący się w łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

- Spotkanie w formule konferencji - działanie sprzyjać będzie nawiązaniu kontaktów, transferowi wiedzy i potencjalnie technologii, umożliwiając podejmowanie decyzji odnośnie planowania rozwoju firmy i inwestowania w technologie przyszłości, a tym samym budowanie nowoczesnej gospodarki wokół firm już funkcjonujących, jak również startupów. Wydarzenie obejmować będzie konferencję i spotkania B2B, które zachęcą przedsiębiorców do wykorzystania szans otwierających się w gospodarce wodorowej. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, w tym startupów, JST, jednostek naukowych, zainteresowanych nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami dla biznesu i nauki, związanymi z technologiami zeroemisyjnymi, w tym technologią i gospodarką wodorową. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele biznesów wybranych elementów łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej i przedstawiciele nauki zaangażowani w rozwój technologii zeroemisyjnych, w tym wodorowych.

- „Roadshow” – przedstawienie rozwiązań i technologii wodorowych w wybranych subregionach w Wielkopolsce, z wykorzystaniem pojazdu wodorowego wraz z dodatkowymi elementami informacyjnymi. Celem głównym działania będzie wykorzystanie oddolnego procesu angażującego sektor prywatny, świat nauki, instytucje otoczenia biznesu (IOB), organizacje pozarządowe, administrację i opinię publiczną, aby stworzyć szansę na nowe dobra publiczne i użyć nowego mechanizmu dzielenia się wiedzą, który wzmocni przedsiębiorcze odkrywanie. Ważne będzie wykorzystanie poziomu subregionalnego, z wykorzystaniem zdefiniowanych już wcześniej elementów przewagi (geograficznych, instytucjonalnych) i aktywnym zachęceniem do niego wszystkich potencjalnych interesariuszy.

Działania planowane

- Konkurs dla JST - konkurs z nagrodami, który zostanie przeprowadzony aby wyłonić najbardziej zaawansowane w technologiach nisko- i zeroemisyjnych samorządy, wspierające rozwój gospodarki,  które mogą stać się wizytówką naszego regionu i tworzonego przez nas ekosystemu

- Działalność Wielkopolskiego Forum Inteligentnych Specjalizacji oraz Grup Roboczych Forum (po jednej dla każdej z sześciu wielkopolskich inteligentnych specjalizacji), które w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania zaangażowane są w doskonalenie polityki gospodarczej i innowacyjnej regionu. Celem forum oraz grup roboczych, w których zasiada liczne grono przedstawicieli wielkopolskich firm, jest wzmacnianie zaangażowania i synergii pomiędzy podmiotami, jak również podnoszenie świadomości przedsiębiorstw, władz, nauki, instytucji otoczenia biznesu w zakresie możliwości i znaczenia generowania i wdrażania innowacji oraz roli polityki innowacyjnej w rozwoju regionu.

- Warsztaty Eksperckie „Piła dzieli się H2. Wodór w transformacji energetycznej miasta” współorganizowane z GWDA Spółka z o.o., Izbą Gospodarczą Północnej Wielkopolski, Urzędem Miasta Piły oraz Nadnoteckim Instytutem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile. Warsztaty obejmujące swoją tematyką praktyczne aspekty technologii w transformacji energetycznej i koszty technologii, aktualny stan prawny w Polsce, rolę samorządu w transformacji energetycznej, jak wykorzystać EKO trendy w biznesie, korzyści wynikające z transformacji energetycznej, bariery i wyzwania transformacji energetycznej, budżet transformacji energetycznej, finansowanie projektów biznesowych, jak przygotować i przeprowadzić społeczeństwo przez transformację energetyczną.

źródło: Departament Gospodarki UMWW w Poznaniu

            salon24.pl/u/adamczyzewski