admin_template

Działalność

Kwi
30

6,5 miliona dla szkół w północnej Wielkopolsce

Celem projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. W ramach realizowanych projektów podejmowane będą działania ukierunkowane na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. Szczególnie chodzi o poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodocianych pracowników, nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organów prowadzących, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i innych zespołów realizujących zadania CKZiU. Dofinansowanie otrzyma sześć placówek z powiatu pilskiego, Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, Zespół Szkół Technicznych w Pile, Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile, Zespół Szkół Budowlanych w Pile, Zespól Szkół Ekonomicznych w Pile i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku. Programem zostanie objętych 887 uczniów i 43 pedagogów ze szkół prowadzonych przez powiat pilski. Pozostałe jednostki objęte programem to Centrum kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, Samorządowa Administracja Oświatowe w Wieleniu oraz zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach.

- Głównym celem Projektu jest przygotowanie 300 uczniów CKZiU pod kątem potrzeb rynku pracy poprzez zdobycie kwalifikacji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, potwierdzonych zaświadczeniem lub certyfikatem. Realizacja celu zostanie osiągnięta poprzez zakup sprzętu jak również profesjonalne przygotowanie kadry nauczycielskiej, która następnie zdobyte doświadczenie będzie przekazywała młodzieży – tłumaczy Andrzej Hencel, dyrektor CKZiU w Złotowie.

W Obornikach program obejmie 50 uczniów z klas I-III technikum z kierunków technik budownictwa, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec. Kierunki kształcenia są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy, zidentyfikowane jako branże o największym potencjale rozwoju lub branże strategiczne dla regionu. Projektem zostanie objętych również sześciu nauczycieli kształcenia zawodowego.

- Dla nas to bardzo ważny projekt, który ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół w Wieleniu, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Tym bardziej, że jesteśmy jedyną gminą w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim, która jako samorząd prowadzi szkołę zawodową, a projekt dotyczy tylko dwóch profili. Grupę docelową stanowi 50 uczniów i trzech nauczycieli kształcenia zawodowego technikum w Zespołu Szkół w Wieleniu. Zakładamy podniesienie kompetencji zawodowych uczniów w zawodach technik logistyk i technik informatyk. W ramach zaplanowanego wsparcia zaplanowano doposażenie pięciu w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego – mówi Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

20190430-110152.jpg
20190430-110211.jpg
20190430-110224.jpg
20190430-110326.jpg
20190430-111729.jpg
20190430-111749.jpg
20190430-111822.jpg
20190430-112007-0.jpg