admin_template

Aktualne nabory wniosków

Maj
13

25 mln złotych na nowe żłobki

20-04-01-zlobek-trzcianka.jpg

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków w konkursie związanym ze wsparciem aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 11.05.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie), a w ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.

3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

ogółem: 25 222 600,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 PLN.

Szczegóły TUTAJ.

Zachęcam do udziału,

Jacek Bogusławski