admin_template

Blog

Recesja może dotknąć wszystkie regiony

21-01-11-recesja-rzeczpospolita-blog.png

Rok 2020 stał pod znakiem odczuwalnego wpływu epidemii Covid-19 w życiu publicznym oraz związanych z tym restrykcji rynkowych na gospodarkę regionu.Pandemia odcisnęła wyraźne piętno na polskiej gospodarce w skali makro.

Skutki restrykcji najbardziej odczuł sektor usług, a przede wszystkim transport pasażerski, usługi turystyczne, kongresowe i wystawiennicze, usługi gastronomiczne świadczone w obiektach, usługi zakwaterowania zbiorowego (szczególnie usługi hotelarskie świadczone w obiektach skategoryzowanych), usługi rekreacji ruchowej i wybranych form turystyki kwalifikowanej, czy profesjonalne usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Pandemia koronawirusa stanowi wyzwanie dla gospodarki i źródeł utrzymania. W obecnym kryzysie epidemiologicznym bardzo ważne jest, aby nie tylko chronić sektory o krytycznym znaczeniu dla gospodarki, lecz także aktywa, technologie i infrastrukturę oraz, co jeszcze ważniejsze, chronić miejsca pracy i pracowników. Zmiana sposobu i miejsca wykonywania pracy przez większość zatrudnionych, spowodowana „pracą w trybie zdalnym” wpłynęła jednocześnie na wzrost poziomu rozwoju e-usług oraz e-learningu. Dostosowanie się do nowych, często trudnych warunków, stanowi przełom cyfrowy, zarówno wśród pracowników, jak i ich dzieci.

Skutki gospodarcze pandemii koronawirusa różnią się między poszczególnymi sektorami i przedsiębiorstwami w zależności od szeregu czynników, m.in. od możliwości znalezienia alternatywnych dostawców, a także od istnienia zapasów lub uzależnienia od produkcji „dokładnie na czas”. Istotnie sytuacja była utrudniona jeśli pośrednie komponenty pochodziły z Chin, jednak gospodarka Chin działa już coraz prężniej.

Najdłuższy proces zamrożenia odczuwa branża turystyczna. Sektor turystyczny wyjątkowo dotkliwie odczuł surowe ograniczenia dotyczące przemieszczania się i podróży wprowadzone w następstwie wybuchu pandemii koronawirusa. Chwilowe letnie odmrożenie restrykcji niedostatecznie pomogło wyjść przedsiębiorcom tej branży z kryzysu.

Niski poziom wsparcia gospodarki ze strony państwa opóźniał i nadal opóźnia odzyskiwanie przez podmioty gospodarczepłynności rynkowej. Mimo niekorzystnego stanu rzeczy, od września odnotowaliśmy w regionie ponowny wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W skali roku podniosła się wprawdzie stopa bezrobocia rejestrowanego (listopad: 3,7% wobec 2,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku), ale mimo to, wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy w skali całego kraju (2,4% poniżej przeciętnej wartości w kraju).  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw utrzymało swoją tendencję wzrostową, aczkolwiek wzrost nie był równomierny w skali całego roku.

W związku z pandemią wiele wielkopolskich przedsiębiorstw znalazło się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. W listopadzie 2020 r. ogłoszono wyniki naboru w ramach grantu w projekcie “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” prowadzonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  Sp. z o.o. Złożonych zostało ponad 50 tys. wniosków na łączną kwotę 1,7 mld zł.  Do wielkopolskich przedsiębiorców trafi ok. 95  mln zł z unijnego budżetu w ramach WRPO 2014+. Proces wsparcia kontynuowany będzie również w 2021 r.

Samorząd województwa wielkopolskiego udostępnił przedsiębiorcom z Wielkopolski ofertę aktualnie dostępnych produktów finansowych – głównie pochodzących ze środków Unii Europejskiej – dedykowanych mikro, małym i średnim firmom. Oferta zawiera różnorodne formy wsparcia, co pozwala przedsiębiorcom znaleźć odpowiedni dla każdego z nich rodzaj pomocy.

Sukcesem pozostało utrzymanie się relatywnie dobrej koniunktury gospodarczej regionu. W większości branż, mimo obniżenia wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym (- 2,1 w grudniu ub.r.), rysują się tendencje powolnego wzrostu, aczkolwiek fakt ten uzależniony będzie od rozwoju sytuacji sanitarnej w kraju. Ponad połowa przedsiębiorców z trzech sektorów (przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz handel detaliczny) uważa, że negatywne skutki pandemii odbiją się w nieznaczny sposób w ich działalności gospodarczej. Niestety gorzej wygląda to w handlu hurtowym oraz na rynku usług, w tym szczególnie zakwaterowania i gastronomii.

Najważniejszym wzywaniem w chwili obecnej pozostaje utrzymanie bieżącego tempa wzrostu gospodarczego i tym samym poziomu bezrobocia rejestrowanego. Ważnym elementem kształtującym potencjał gospodarczy regionu pozostanie pozyskiwanie nowych inwestorów. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście wdrażanie porozumienia na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej Wielkopolski wschodniej. Samorząd województwa wielkopolskiego aktywnie działa również na rzecz popularyzacji i wdrażania technologii wodorowej w regionie. Zainteresowanie tematem wykorzystania wodoru w różnych sektorach gospodarki znacząco wzrosło w ostatnim czasie.