admin_template

Blog

Czyste powietrze nie ma barw partyjnych

21-03-03-konferencja-minister.jpg

Podczas konferencji online z Michałem Kurtyką, Ministrem Klimatu i Środowiska, rozmawialiśmy na temat planowanych działań w obszarze poprawy jakości powietrza w Polsce. Z zadowoleniem przyjąłem do wiadomości, że ministerstwo planuje wsparcie dla zielonego transportu, a także działania zmierzające do wdrażania w Polsce technologii wodorowych.

Wielkopolska od kilku lat pracuje nad poprawą jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Służą temu instrumenty prawne, a także działania doradcze i szkoleniowe, jakie prowadzi samorząd wojewódzki. Oczywiście nie zapominamy również starać się o przyznanie środków finansowych, w ramach funkcjonujących programów.

Uchwały antysmogowe

  •          we wszystkich trzech strefach województwa, od 1 maja 2018 r. obowiązują uchwały antysmogowe (kotły pozaklasowe trzeba wymienić do końca 2023 r., kotły III i IV klasy efektywności energetycznej, do końca 2027 r.), 
  •          od 2017 r. w Wielkopolsce funkcjonuje zespół ekspercki  ds. uchwał antysmogowych, który tworzą samorządowcy/naukowcy/organizacje społeczne/organy ochrony środowiska. Zadaniem zespołu jest wypracowanie rekomendacji dla zarządu województwa w sprawie nakazów i zakazów w uchwałach antysmogowych. We wrześniu 2020 r. zespół wznowił swoją działalność. Przedmiotem obrad zespołu było między innymi tzw. odgórne spalanie i ujęcie tego sposobu w uchwałach antysmogowych. Po szerokiej dyskusji i głosowaniu w tym zakresie – jedynie jeden głos był za wprowadzeniem tego sposobu spalania, 
  •          Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego corocznie prowadzi cykl szkoleń dla przedstawicieli gmin i straży miejskich i gminnych. Przedmiotem tych szkoleń jest praktyczne kontrolowanie zapisów uchwał antysmogowych. Przeszkoliliśmy już blisko 1000 osób, 
  •          Corocznie prowadzimy także kampanie informacyjne w mediach oraz poprzez dystrybucję poradników antysmogowych i związanych z oddziaływaniem zanieczyszczonego powietrza na zdrowie, 
  •          W tym roku zostanie także przygotowana kampania nastawiona na uświadamianie terminów związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła.

Programy ochrony powietrza

  •          Trzy programy, uchwalone na podstawie nowych przepisów, zostały przyjęte przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w lipcu 2020 r., i zakładają najważniejsze działania naprawcze do połowy 2026 r., 
  •          W tym roku wdrożyliśmy systemowe narzędzie, jakim jest  platforma sprawozdawcza, która pozwala „online”,  przedkładać przez JST sprawozdania z realizacji działań naprawczych.

LIFE IP

  •          Województwo wielkopolskie stara się także o przyznanie środków w ramach projektów zintegrowanych programu LIFE. Mamy nadzieję, że te środki pomogą nam walczyć o czyste powietrze – ale najpierw musimy przejść pomyślnie weryfikację pełnego wniosku.