admin_template

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli - konkursy

Wrz
13

Nabór na projekty badawcze – zmiany klimatyczne i bioróżnorodność

projekty-badawcze-bruksela.png

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z siecią BiodivERsA ogłasza konkurs BiodivClimBiodiversity and Climate Change na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bioróżnorodności i zmian klimatycznych. O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania: 

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w systemie EPSS;
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 5 listopada 2019 r.
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): luty 2020 r..
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 10 kwietnia 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 17 kwietnia 2020 r.
  • Wyniki konkursu: jesień 2020 r.

W konkursie BiodivClim można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Prosimy o zapoznanie się z:

  • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci BiodivERsA (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie); 
  • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców oraz kompletem załączników do niniejszego ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (stan Sao Paulo), Bułgaria Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki

Więcej informacji na stronie sieci Biodiversa

Autor: Narodowe Centrum Nauki