admin_template

Aktualne nabory wniosków

Lip
01

Ponad 3 mln zł na edukację

wrpo.jpg

Zarząd województwa ogłosił konkurs dotyczący kształcenia ogólnego, a w szczególności tzw. działania 8.1 – jest to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.07.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 23.08.2019 r. do godziny 15.30.

Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować wyłącznie projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych, tj. Leszczyńskiego, Konińskiego, Gnieźnieńskiego i Pilskiego.

Typy projektów:

- działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty (w tym specjalnych),

- wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

- wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami),

- wsparcie nauczycieli m.in.: w ramach studiów podyplomowych, sieci współpracy i samokształcenia oraz programów wspomagania dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie prowadzenia zajęć z przyrody, biologii, matematyki, chemii, geografii, fizyki, języków obcych oraz wykonywanej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniami zdolnymi (występuje wyłącznie jako jeden z elementów projektu),

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,

- wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć instytucji publicznych i niepublicznych funkcjonujących w otoczeniu szkół (np. instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki sektora publicznego działające w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia), angażujących społeczność szkolną i lokalną mających na celu przeciwdziałanie wczesnemu opuszczaniu systemu oświaty przez ucznia i tworzenie bezpiecznego środowiska nauczania.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu - 95%.

Ogółem kwota przeznaczona na OSI: 3 175 702,99 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 2 841 418,47 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 334 284,52 PLN

w tym dla projektów realizowanych w ramach:

Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI (EFS i BP): 529 583,01 PLN
wsparcie finansowe EFS: 473 837,43 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 55 745,58 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI (EFS i BP): 939 777,68 PLN
wsparcie finansowe EFS: 840 853,71 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 98 923,97 PLN

Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI (EFS i BP): 1 565 774,37 PLN
wsparcie finansowe EFS: 1 400 956,02 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 164 818,35 PLN


Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI (EFS i BP): 140 567,93 PLN
wsparcie finansowe EFS: 125 771,31 PLN
krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 14 796,62 PLN

Wszelkie informacje oraz pliki do pobrania znajdą Państwo TUTAJ.