admin_template

Aktualne nabory wniosków

Maj
13

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą

20-05-13-wodnowawsi.jpg

Zarząd województwa ogłasza otwarty konkurs ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”, celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadań publicznych województwa wielkopolskiego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Realizacja konkursu wynika z założeń samorządowego programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” i dotyczy wsparcia przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, zmierzających do:

1) wsparcia społeczności lokalnych działających w programie,

2) pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości,

3) rozwoju tożsamości wiejskiej,

4) zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 sierpnia 2020 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2020 r.

Uprawnionymi do składania ofert są:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać do dnia 26 maja 2020 roku, do godz. 15.30. Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerami telefonów (0-61) 62-66-521, (0-61) 62-66-529 i (0-61) 62-66-508 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Zachęcam do udziału,

Jacek Bogusławski