admin_template

Aktualne nabory wniosków

Paź
09

550 tysięcy w puli

19-10-09-konkursy-antyalkoholowe.png

Zarząd województwa ogłasza dwa otwarte konkursy ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2019.

Pierwszy konkurs nosi tytuł „Realizacja programów wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych”. Jego celem jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym przeprowadzenie programów, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, doświadczających już pierwszych trudności w związku ze stosowaniem środków psychoaktywnych oraz zapewnianie im pomocy zapobiegającej powstawaniu dalszych poważnych zaburzeń. Termin realizacji zadania: 25 listopada 2019 – 31 grudnia 2019, a wysokość środków przeznaczonych na ten cel to 50 tysięcy złotych.

Celem drugiego konkursu - „Organizacja szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)” – jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym przygotowania  i przeprowadzenia szkoleń edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym), mających na celu m.in. podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Termin realizacji zadania jest taki sam, jak w przypadku pierwszego konkursu - 25 listopada 2019 – 31 grudnia 2019 – a środki, jakie samorząd województwa przeznacza na ten cel to 500 tysięcy złotych. Zadanie to nie jest przeznaczone dla dzieci
i młodzieży.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dzie­dzinie objętej konkursem:

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688 ze zm.)
  2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Kryteria, jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

  1. Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.
  2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
  3. Posiadać własne konto bankowe.
  4. Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisana w statucie organizacji.
  5. Sporządzić ofertę  za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej Witkac.pl, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo TUTAJ.