admin_template

Aktualne nabory wniosków

Cze
10

42 miliony na drogi rowerowe

20-06-10-tytulowa.jpg

Zarząd województwa wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków w konkursie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach wspierania strategii niskoemisyjnych, w tym mobilności miejskiej.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na:

1. budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów, w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne, ściśle powiązanych z systemem oraz elementami transportu publicznego (np. z punktami przesiadkowymi) oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.),

2. działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.

Projekt powinien się składać z obu typów przedsięwzięć.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowalnych, a wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego, uczestnicy partnerstwa publiczno-prywatnego realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (w tym państwowe jednostki budżetowe), podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Wnioski można składać elektronicznie, poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi WRPO 2014-2020, na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl, oraz (w terminie 5 dni roboczych od wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w punkcie naboru wniosków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Wnioski można składać od 29 czerwca od godz. 7.30 do 31 sierpnia do godz. 15.30. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2021.

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Z możliwości uzyskania wsparcia w konkursie mogą korzystać samorządy gminne w województwie wielkopolskim. Projekty zlokalizowane na obszarach MOF Poznania, aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz objęte mandatami terytorialnymi dla obszarów strategicznej interwencji Leszna, Gniezna, Piły i Konina mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie : https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/386.

Konkurs dla pozostałych samorządów: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/385.