admin_template

Aktualne nabory wniosków

Paź
09

13 mln na rehabilitację onkologiczną

20-10-09-konkurs-rehabilitacja-onkologic.jpg

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań w zakresie  wspierania aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – szczególnie jeśli chodzi o rehabilitację onkologiczną.

Wnioski mogą składać:

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

W ramach konkursu można realizować program rehabilitacji zdrowotnej ułatwiającej powrót na rynek pracy, tj. regionalny program zdrowotny pn. „Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego” (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 30/2020 z dnia 15 maja 2020 r.), który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego to 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 10% dofinansowania krajowego). Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 13 300 000 złotych.

Wnioski można składać poprzez system LSI 2014+ w terminie 19 – 31 października 2020 r.

Szczegóły TUTAJ.