admin_template

bezSmogu

Cze
26

WPGO

3.png

WPGO określa m.in. cele oraz kierunki w zakresie gospodarki odpadami, a także terminy ich osiągnięcia. Celem planu jest przygotowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem konieczności spełnienia wymagań pakietu dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do głównych celów należą m.in.: wprowadzenie systemów selektywnego zbierania odpadów, zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. właściwego gospodarowania odpadami, doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcie odpowiednich poziomów określonych przez UE, np. poziomów odzysku i recyklingu. Plan gospodarki odpadami określa również kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. WPGO zawiera również analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim oraz wskazuje  w planie inwestycyjnym planowane inwestycje wraz z kosztami i harmonogramem ich realizacji.

System gospodarki odpadami komunalnymi, określony w WPGO dla województwa wielkopolskiego, opiera się na dziesięciu regionach gospodarki odpadami komunalnymi, w których funkcjonują regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Są to przeważnie instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z wyjątkiem Konina i Poznania, gdzie funkcjonują instalacje do termicznego przekształcania odpadów (spalarnie).

Obowiązujący „Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” został uchwalony przez SWW 29 maja 2017 r. Jest  on zgodny z KPGO w zakresie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Obecnie prace nad aktualizacją ww. planu znajdują się w fazie opiniowania i konsultacji społecznych.