admin_template

bezSmogu

Cze
27

Wielkopolska bez azbestu

4.png

W programie zostały określone zadania do realizacji w latach 2017-2032. Zostały one podzielone  na zadania inwestycyjne: usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu województwa wielkopolskiego, budowa składowisk i kwater na odpady niebezpieczne zawierające azbest oraz na zadania pozainwestycyjne: przekazywanie przez gminy informacji o ilości i miejscu występowania wyrobów zawierających azbest na terenie województwa wielkopolskiego, opracowanie i aktualizacja gminnych, powiatowych i wojewódzkiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, zintensyfikowanie kontroli i sukcesywne likwidowanie „dzikich” wysypisk odpadów azbestowych, działania edukacyjno-informacyjne o szkodliwości azbestu i bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, monitoring realizacji programu usuwania  i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa wielkopolskiego uzależnione jest głównie od dostępności środków finansowych. Powinno odbywać się przy udziale zarówno środków właścicieli nieruchomości, środków własnych gminy, jak i dotacji oraz pożyczek z funduszy ochrony środowiska bądź innych źródeł dostępnych dla samorządów. Ponieważ koszt związany z założeniem nowego pokrycia dachowego, który ponosi wykorzystujący wyroby azbestowe, nie może być zrealizowany w ramach wsparcia finansowego z funduszy ochrony środowiska, należy dążyć do tego, by udział środków właścicieli  w ogólnych kosztach usuwania azbestu był jak najmniejszy. Dofinansowanie usuwania azbestu odbywa się poprzez powiatowe i gminne programy likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych oraz pozyskiwanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z  funduszy europejskich. Ponad 70 % starostw powiatowych i powyżej 80 % gmin w województwie wielkopolskim podejmuje działania dzięki, którym zachęca się mieszkańców do usuwania wyrobów zawierających azbest.