admin_template

bezSmogu

Wrz
02

Poradnik antysmogowy – cz. III

antysmog.JPG

W województwie wielkopolskim odnotowywane są przekroczenia norm w zakresie występowania pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Z ponad 3,4 mln mieszkańców Wielkopolski prawie dwa i pół miliona narażonych jest na podwyższone stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu. Około 1,4 mln ludzi narażonych jest na podwyższone stężenia drobnocząsteczkowego pyłu (zarówno PM10, jak i PM2,5). Powyższe negatywne oddziaływania występują przemiennie, z różnym natężeniem, w różnych obszarach regionu, i są efektem spalania złej jakości paliw, a czasem również odpadów w niskosprawnych urządzeniach grzewczych.

W trosce o jakość powietrza, sejmik województwa podjął tzw. uchwały antysmogowe, które weszły w życie 1 maja 2018 roku. Regulacje zawarte w uchwałach maja sukcesywnie tworzyć warunki do zdecydowanej poprawy jakości powietrza w Wielkopolsce, a tym samym zapewnienia poprawy zdrowia mieszkańców i większego komfortu życia.

DLACZEGO TRZY UCHWAŁY DLA WIELKOPOLSKI?

Zgodnie z prawem ochrony środowiska, w województwie wielkopolskim wyodrębniono trzy strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Są to miasto Poznań, miasto Kalisz oraz województwo wielkopolskie z wyłączeniem w/w miast. Dla każdej strefy obowiązują trzy odrębne programy ochrony powietrza, dlatego też zasadnym było podjęcie trzech uchwał.

JAKIE ZAPISY ZNAJDZIEMY W UCHWAŁACH?

Uchwały antysmogowe określają rodzaje dopuszczonych do stosowania urządzeń grzewczych, rodzaje zakazanych paliw (tj. paliw, które nie mogą być stosowane jako opał w indywidualnych kotłowniach), terminy i horyzonty czasowe wejścia w życie poszczególnych uregulowań (tzw. oś czasu uchwała antysmogowych).

DO KOGO SĄ SKIEROWANE UCHWAŁY ANTYSMOGOWE?

Adresatami uchwał są mieszkańcy Wielkopolski, właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych (spółdzielnie, wspólnoty, zakłady komunalne), podmioty prowadzące działalność gospodarczą, samorządy lokalne (mieszkania komunalne i budynki użyteczności publicznej), eksploatujący urządzenia grzewcze, tj. kotły, piece, kominki, kozy, itd. Uchwały dotyczą urządzeń grzewczych, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli kotłów oraz miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, pieców i kominków, z wyjątkiem instalacji wymagających uregulowań formalno – prawnych, tj. pozwoleń i zgłoszeń.